همکاری با السا

همکاری با السا

خواهشمند است تمامی قسمتهای زیر را تکمیل و ارسال نمایید. این اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت حائز شرایط قرار گرفتن اطلاعات , با شما تماس برقرار میشود که جهت مصاحبه حضوری هماهنگیهای لازم انجام گردد.لذا در وارد کردن اطلاعات دقت لازم را مبذول فرمایید.با تشکر واحد اداری – کارگزینی

"(الزامی)" indicates required fields

وضعیت خدمت
وضعیت تاهل(الزامی)
ملکیت

تحصیلات

سوابق کاری

زبان خارجی

وضعیت خواندن(الزامی)
نوشتن(الزامی)
مکالمه(الزامی)
نوشتن
وضعیت خواندن
مکالمه

دوره های آموزشی

دو نفر غیر از بستگان که کاملا شما را می شناسند

اطلاعات تکمیلی